موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

قوانین و مقررات ثبت نام و شهریه

 

1.برنامه کلاس در جلسه اول باحضور حاضرین و نماینده آموزشگاه تعیین و پس از آن موسسه هیچگونه تعهدی نسبت به تغییر برنامه نخواهد داشت.

2.شهریه پرداخت شده تا یک روزقبل ازآغاز کلاس پس از کسر 20% قابل عودت میباشد , پس از آغاز کلاس و در صورت عدم حضور زبان آموز در کلاس شهریه به هیچ عنوان و تحت هیچگونه فرایند مربوط یا غیرمربوط به موسسه قابل عودت یا انتقال به غیر نمیباشد.

تبصره:در شرایط قبل از آغاز ترم عودت شهریه پس از تکمیل فرم مربوطه ودر فاصله زمانی آغاز تا انتهای ترم بعدی امکان پذیرمیباشد.

3.موسسه هیچگونه تعهدی مبنی بر تغییر در جریان آموزشی و اداری و مالی مبنی بر نظرات زبان آموزان ندارد و زبان آموزان ملزم به مراعات کلیه قوانین,تصمیمات و چهارچوبهای جاری موسسه ومدیریت میباشد, درصورت عدم مراعات قوانین و برخورد نامناسب, مدیریت مختار به اخراج زبان آموز بدون عودت شهریه خواهد بود.پیشنهاد های سازنده زبان آموزان و اولیا آنان به صورت کتبی  قابل دریافت بوده س از طرح در جلسه هیئت مدیره یا برد اساتید تصمیم نهایی توسط موسسه اخذ میگردد, لذا از هرگونه مراجعه شفاهی به کارکنان اساتیدو مدیریت خودداری فرمایید.

4.هر زبان آموز در طول ترم مجاز به استفاده از جلسات جبرانی در صورت غیبت میباشد و درصورت بیش از دو جلسه حذف خواهد شد و موسسه تعهدی نسبت به عودت شهریه یا شرکت رایگان در دوره بعدی, در صورت حذف یا مردودی زبان آموزان  در آزمون پایان ترم ندارد.

5.کلیه امور مالی متفرقه و عودت شهریه قبل از ظهر ها و با هماهنگی قبلی انجام خواهد شد لذا حضور در موسسه جهت موضوعات غیر آموزشی و مالی در ساعات کار بعد از ظهر موسسه ایجاد اختلال در جریان آموزشگاه فرض خواهد شد.