logo-samandehi

موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

قوانین و مقررات ثبت نام و شهریه

 

1. برنامه کلاس در جلسه اول باحضور حاضرین و نماینده آموزشگاه تعیین و پس از آن موسسه تعهدی نسبت به تغییر برنامه نخواهد داشت.

2. شهریه پرداخت شده تا یک روزقبل ازآغاز کلاس پس از کسر 20% قابل عودت میباشد , پس از آغاز کلاس و حتی در صورت عدم حضور زبان آموز در کلاس شهریه به هیچ عنوان قابل عودت یا انتقال به غیر نمیباشد.

تبصره:در شرایط قبل از آغاز ترم عودت شهریه پس از تکمیل فرم مربوطه ودر فاصله زمانی آغاز تا انتهای ترم بعدی امکان پذیرمیباشد.

3. زبان آموزان ملزم به مراعات کلیه قوانین,تصمیمات و چهارچوبهای جاری موسسه میباشد, درصورت عدم مراعات قوانین یا برخورد نامناسب, مدیریت مختار به اخراج زبان آموز بدون عودت شهریه خواهد بود. بدیهی است پیشنهاد های سازنده زبان آموزان و اولیا آنان به صورت کتبی  قابل دریافت بوده و پس از طرح در جلسه هیئت مدیره یا برد اساتید تصمیم نهایی توسط موسسه اخذ میگردد, لذا از هرگونه مراجعه شفاهی به کارکنان، اساتید و مدیریت خودداری فرمایید.

4.هر زبان آموز در طول ترم مجاز به استفاده از جلسات جبرانی در صورت غیبت میباشد و درصورت غیبت بیش از دو جلسه حذف خواهد شد و موسسه تعهدی نسبت به عودت شهریه یا شرکت رایگان در دوره بعدی, در صورت حذف یا مردودی زبان آموزان در آزمون پایان ترم ندارد.

5.کلیه امور مالی متفرقه و عودت شهریه قبل از ظهر ها و با هماهنگی قبلی انجام خواهد شد لذا از حضور در موسسه جهت موضوعات مالی در ساعات کار بعد از ظهر موسسه خودداری فزمایید.