موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

نام استاد :رکسانا کاظمی

سابقه تدریس :15سال

تحصیلات :کارشناسی

حیطه تخصصی تحصیل :Conversation - IELTS