موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

نام:مسعود نگهبان     

سمت:مدیر عامل

تحصیلات:کارشناسی ارشد

E-mail:masud.negahban@hotmail.com